historie, Jak jsme začínali

Od první české mikulášské besídky v roce 2003, přes čtení českých pohádek, vzdělávací program uznaný Ministerstvem školství ČR, založení spolku ČŠBH, zapojení se do Noci s Andersenem, podepsání smlouvy s MŠMT ČR v roce 2013, pořádání soutěže cena Josefa Palivce,  digitalizaci knihovního fondu až po nový způsob výuky českých reálií a současnost.

ČŠBH PAŘÍŽ - holka

Náš projekt vznikl za podpory pařížského Českého centra a ve spolupráci s českým velvyslanectvím v roce 2003. Iniciátorkou a zakladatelkou první školy tohoto druhu je Lucie Slavíková-Boucher, současná ředitelka školy. Česká škola bez hranic Paříž je určena vícejazyčným dětem vyrůstajícím ve Francii…

Více informací najdete níže.

Vous trouverez plus d’informations en français en  bas de la page.

ČŠBH PAŘÍŽ - holka

HISTORIE ČŠBH PAŘÍŽ

2003 – Organizujeme první Mikulášskou besídku ve spolupráci s Českým centrem Paříž.

2004 – Na jaře se začínáme jednou měsíčně setkávat a čteme české pohádky.

2004–2005 – Učíme každou středu.

Červen 2005 – Naši žáci poprvé skládají rozdílové zkoušky.

2006–2007 – Vyučujeme již 3 skupiny žáků ve věku od 18 měsíců, školáci se poprvé učí v sobotu.

2007–2008 – Škola nese název Česká škola bez hranic a působí pod záštitou velvyslance v Paříži.

Červen 2008 – Naši prvňáčci skládají rozdílové zkoušky.

2009 – ČŠBH Paříž předkládá Ministerstvu školství ČR svůj vzdělávací program, který je uznaný v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT ČR. Program je společný pro všechny ČŠBH (Brusel, Curych, Drážďany, Frankfurt, Londýn, Mnichov a Ženeva).

2009 – V Praze zakládáme spolek Česká škola bez hranic, který hájí a prosazuje zájmy českých škol v zahraničí, Lucie Slavíková-Boucher se stává jeho předsedkyní. Spolek v létě v Praze organizuje 1. setkání českých škol v zahraničí a pořádá je dodnes.

2009 – S vyučujícími z ČŠBH Paříž a Londýn pořádáme první tábor v České republice pro děti z českých škol v zahraničí. Tábory se konaly až do roku 2019.

2010 – Pořádáme první Slavnost čtení.

2011 – Zapojujeme se do Noci s Andersenem.

2011 – Do Paříže vyjíždí první stážistka v rámci programu Erasmus. Do roku 2022 v naší škole pracovalo a vzdělávalo se celkem 43 studentů z několika českých univerzit.

2012 – Na základě dlouhodobé práce spolku Česká škola bez hranic, který čerpá ze zkušeností Českých škol bez hranic a zejména ČŠBH Paříž, dochází ke změně školského zákona. Povinnost skládat rozdílové zkoušky v ČR v průběhu povinné školní docházky je zrušena.

2012 – Předsedkyně spolku a ředitelka školy Lucie Slavíková-Boucher získává cenu MZV ČR Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

2013 – ČŠBH Paříž jako první škola na světě podepisuje smlouvu s MŠMT ČR o poskytování vzdělávání v zahraničí a je tak oprávněna vydávat osvědčení platná v České republice. Zároveň slaví 10 let existence. Škola má 66 žáků. Začínáme vydávat newsletter, který žáci sami nazvou List lípy v Paříži.

2015 – Pořádáme 1. ročník překladatelské soutěže Cena Josefa Palivce určené současným a bývalým žákům naší školy a studentům českých gymnaziálních sekcí ve Francii. Později se přidávají i slovenští mladí překladatelé ze Slovenské školy v Paríži Margarétka.

2016 – Účastníme se prvního setkání s žáky a vyučujícími ze Slovenské školy v Paríži Margarétka.

2019 – První žákyně naší školy úspěšně ukončila devítiletou školní docházku.

2019 – Žáci naší školy se účastní 1. ročníku Olympiády v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí. Naši vyučující se podílejí na jejím obsahu a patří též mezi hodnotitele.

2021 – Digitalizujeme knihovní fond naší školní knihovny a zpřístupňujeme ho pro rodiče na dálku.

2021–2022 – ČŠBH Paříž iniciuje nový způsob výuky českých reálií a realizuje roční pilotní výuku. Během XIV. mezinárodní konference českých škol v zahraničí pak ve spolupráci s ČŠBH Ženeva prezentuje výsledky této zkušenosti.

2022 – spouštíme nové webové stránky csbhpariz.cz

HISTOIRE DE L’ECOLE TCHEQUE SANS FRONTIERES PARIS

2003 – Première fête de la Saint Nicholas en collaboration avec le Centre culturel tchèque.

2004 – A partir du printemps, premières rencontres mensuelles; lecture d’histoires en tchèque.

2004–2005 – L’enseignement a lieu dorénavant tous les mercredis.

Červen 2005 – Nos élèves passent pour la première fois des examens de tchèque, nécessaires pour valider leur cursus scolaire tchèque.

2006–2007 – Nous avons 3 groupes d’élèves, à partir de 18 mois; l’enseignement de l’école primaire a lieu pour le première fois le samedi.

2007–2008 – Notre école prend le nom d’Ecole tchèque sans frontières et travaille sous l’égide de l’ambassadeur de la République tchèque en France.

Juin 2008 – Nos premiers élèves de CP passent les examens de tchèque.

2009 – Le Ministère de l’éducation national tchèque accrédite le programme d’enseignement présenté par l’Ecole tchèque sans frontières Paris. Le programme est suivi dans toutes les Ecoles tchèques sans frontières (Bruxelles, Zurich, Dresde, Francfort, Londres, Munich et Genève).

2009 – L‘association Ecole tchèque sans frontières est créée à Prague; elle a pour but de présenter et défendre les besoins et les intérêts des écoles tchèques dans le monde. Lucie Slavíková-Boucher est élue présidente (son mandat a été renouvelé jusqu’à aujourd’hui). La même année l’association organise à Prague la première conférence des écoles tchèques dans le monde.

2009 – Grâce aux enseignants des Ecoles tchèques sans frontières Paris et Londres le premier camp d’été en République tchèque pour les enfants des écoles tchèques dans le monde voit le jour. L’intitiative se poursuit jusqu’en 2019.

2010 – Première Fête de la lecture.

2011 – Première Nuit avec Andersen.

2011 – Première étudiante-stagiaire dans le cadre du programme Erasmus. Jusqu‘en 2022, notre école a accueilli et travaillé avec 43 étudiants de différentes universités de la République tchèque.

2012 – La loi nationale des écoles est modifiée grâce au travail au long cours de l’association Ecole tchèque sans frontières ainsi qu’à l’expérience des Ecoles tchèques en Europe, notamment celle de Paris; l’obligation de passer des examens de tchèque pour valider la scolarité tchèque à l’étranger est supprimée.

2012 – La présidente de l’association et directrice de l‘école, Lucie Slavíková-Boucher, reçoit le prix du Ministère des affaires étrangères de la République tchèque Gratias Agit pour la contribution au rayonnement de la République tchèque dans le monde.

2013 – L’Ecole tchèque sans frontières Paris signe, pour la première fois au monde, un contrat d’accréditation avec le Ministère de l’éducation de la République tchèque. Elle fête ses dix ans d’existence et compte 66 élèves. Nous commençons à éditer la newsletter, que les élèves vont nommer List lípy v Paříži (Une feuille de tilleul à Paris).

2015 – Notre école organise le premier concours de traduction, récompensé par le Prix Josef Palivec, destiné à nos élèves actuels et anciens, ainsi qu’ aux étudiants des sections tchèques des lycées de Nîmes et Dijon. Plus tard y participeront des élèves de l’Ecole slovaque de Paris.

2016 – Première rencontre avec les élèves et les enseignants de l’Ecole slovaque de Paris.

2019 – La première élève de l’Ecole tchèque sans frontières Paris valide son cursus tchèque complet.

2019 – Nos élèves participent à la première édition de l’Olympiade de la langue tchèque pour les enfants fréquentant des écoles tchèques à l’étranger. Nos enseignants participent à sa création et font partie des jurys.

2021 – Nous avons numérisé le fond de bibliothèque de l’école afin de le rendre accessible à distance.

2021–2022 – L’Ecole tchèque sans frontières Paris initie et pilote un projet d’enseignement d’histoire novateur destiné aux élèves de niveau collège; le premier retour d’expérience est présenté, en collaboration avec l’Ecole tchèque sans frontières Genève, lors de la XIVème conférence des écoles tchèques dans le monde, en juillet 2022 à Prague.

Lucie Slavíková-Boucher
ČŠBH PAŘÍŽ - holka
ČŠBH PAŘÍŽ - kluk

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM​